Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser Zovena-Mode


Artikel 1 - Definitioner
I forbindelse med disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:
fortrydelsesfrist: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;
Forbruger: en fysisk person, der ikke handler i erhvervsmæssigt eller forretningsmæssigt øjemed, og som har indgået en aftale om fjernsalg med den erhvervsdrivende;
"dag": en kalenderdag;
"Varighedstransaktion": en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvor leverings- og/eller købsforpligtelsen er fordelt over tid;
"varigt medium": ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere de lagrede oplysninger i fremtiden og reproducere dem i uændret form; udtrykket "varigt medium" omfatter ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere de lagrede oplysninger i fremtiden og reproducere dem i uændret form
Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
"erhvervsdrivende": en fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand
"fjernkontrakt": en kontrakt, der udelukkende anvender en eller flere fjernkommunikationsteknikker inden for rammerne af et system, som den erhvervsdrivende har tilrettelagt med henblik på fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser, indtil kontrakten indgås
"fjernkommunikationsmidler": midler, hvormed en aftale kan indgås, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende befinder sig i samme rum på samme tid.
"generelle vilkår og betingelser": den erhvervsdrivendes gældende generelle vilkår og betingelser.


Artikel 3 - Anvendelsesområde
Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra den erhvervsdrivende og for alle fjernsalgsaftaler og ordrer, der indgås mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren.
Forud for indgåelsen af fjernsalgsaftalen skal forbrugeren have adgang til teksten til disse almindelige forretningsbetingelser. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen oplyses, at de almindelige forretningsbetingelser kan læses hos den erhvervsdrivende, og at de sendes gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt på dennes anmodning.
Når fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, skal teksten til disse almindelige forretningsbetingelser uanset foregående afsnit og inden fjernsalgsaftalens indgåelse stilles til rådighed for forbrugeren i elektronisk form på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre dem på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de sendes gratis til forbrugeren på dennes anmodning, enten elektronisk eller på anden måde.
Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder særlige krav til produkter eller tjenesteydelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham i tilfælde af modstridende generelle betingelser.
Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse generelle betingelser på noget tidspunkt er eller bliver ugyldige eller helt eller delvist ophævet, forbliver kontrakten og disse generelle betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks efter fælles aftale af en bestemmelse, der ligger så tæt som muligt på den oprindelige bestemmelses anvendelsesområde.
Situationer, der ikke er omfattet af disse generelle betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle betingelser.
Enhver tvetydighed i fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores generelle betingelser skal fortolkes "i ånden" i disse generelle betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet
Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt angives i tilbuddet.
Tilbuddet er uforpligtende. Virksomheden har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet.
Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan vurdere tilbuddet. Hvis iværksætteren anvender billeder, skal de afspejle de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser korrekt. Åbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet er ikke bindende for entreprenøren.
Alle billeder, specifikationer og oplysninger i tilbuddet er vejledende og kan ikke føre til erstatning eller ophævelse af kontrakten.
Billederne af produkterne er en troværdig gengivelse af de produkter, der tilbydes. Virksomheden kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til produkternes faktiske farver.
Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet. Dette gælder især for følgende:
prisen inklusive afgifter;
eventuelle transportomkostninger;
hvordan kontrakten skal udføres og de nødvendige skridt i den forbindelse;
om fortrydelsesretten finder anvendelse eller ej;
betalingsmåde, levering og opfyldelse af kontrakten;
fristen for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken den erhvervsdrivende garanterer prisen;
størrelsen af taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved brug af fjernkommunikationsteknikken beregnes på et andet grundlag end den normale grundtakst for den anvendte kommunikationsform;
om aftalen arkiveres efter indgåelsen og i givet fald, hvordan forbrugeren kan få adgang til den;
de midler, hvormed forbrugeren inden aftalens indgåelse kan kontrollere de oplysninger, som han har afgivet i henhold til aftalen, og, hvis han ønsker det, korrigere dem;
alle andre sprog end nederlandsk, som kontrakten kan indgås på;
de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og hvordan forbrugeren kan få adgang til disse adfærdskodekser elektronisk, og
minimumsvarigheden af fjernkontraktens varighed i tilfælde af en forlænget transaktion.
Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver og materialer.

Artikel 5 - Kontrakten
Med forbehold af stk. 4 opstår aftalen på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og hvor de i tilbuddet fastsatte betingelser er opfyldt.
Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe den erhvervsdrivende ikke har kvitteret for modtagelsen af denne accept, kan forbrugeren ophæve aftalen.
Hvis kontrakten udarbejdes elektronisk, træffer den erhvervsdrivende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data og sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren har mulighed for at betale elektronisk, skal den erhvervsdrivende træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.
Den erhvervsdrivende kan - inden for de retlige rammer - undersøge forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser og alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis den erhvervsdrivende på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå kontrakten, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller at stille særlige betingelser for dens gennemførelse.
Den erhvervsdrivende skal sende følgende oplysninger til forbrugeren sammen med varerne eller tjenesteydelserne, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem i en let tilgængelig form på et varigt medium:
1. besøgsadresse på den erhvervsdrivendes forretningssted, som forbrugeren kan henvende sig til ved klager
2. betingelserne og midlerne for, at forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar angivelse af, at fortrydelsesretten ikke finder anvendelse;
3. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
4. de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet forbrugeren disse oplysninger inden aftalens opfyldelse;
5. kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller er tidsubegrænset.
Hvis der er tale om en kontrakt med en bestemt varighed, gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for den første levering.
Hver kontrakt indgås under forudsætning af, at de pågældende produkter er til rådighed i tilstrækkelige mængder.

Artikel 6 - Fortrydelsesret
Ved køb af produkter har forbrugeren ret til at fortryde aftalen uden begrundelse i en periode på 14 dage. Denne fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en person, som forbrugeren tidligere har udpeget, og den repræsentant, som den erhvervsdrivende har anmeldt, har modtaget produktet.
I afkølingstiden skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han pakker kun produktet ud eller bruger det kun i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet med alt tilbehør og - hvis det med rimelighed er muligt - i original stand og emballage til den erhvervsdrivende i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som den erhvervsdrivende har givet.
Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han eller hun underrette den erhvervsdrivende herom senest 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal give skriftlig/email meddelelse herom. Når forbrugeren har meddelt virksomheden, at han/hun ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han/hun returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er blevet returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af en postkvittering.
Hvis forbrugeren ved udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister ikke har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, eller ikke har returneret produktet til den erhvervsdrivende, anses købet for at være gennemført.


Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagekaldelse
Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal omkostningerne ved returnering af produkterne afholdes af forbrugeren.
Hvis forbrugeren har betalt et beløb, skal den erhvervsdrivende tilbagebetale dette beløb så hurtigt som muligt og senest 14 dage efter, at aftalen er blevet ophævet. Dette er på betingelse af, at sælgeren allerede har modtaget produktet, eller at der kan fremlægges et endeligt bevis for, at produktet er blevet returneret i sin helhed.


Artikel 8 - Undtagelser fra fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter, der er beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten er kun gyldig, hvis den erhvervsdrivende klart har oplyst dette på tidspunktet for tilbuddet eller i det mindste i god tid før aftalens indgåelse.
Det er kun muligt at udelukke fortrydelsesretten for produkter, som
som den erhvervsdrivende har udarbejdet efter forbrugerens specifikationer;
som klart er af personlig karakter;
som ikke kan returneres på grund af deres art;
som forringes eller ældes hurtigt;
hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen kontrol over;
for de enkelte aviser og magasiner;
For lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen på.
for hygiejniske produkter, som forbrugeren har brudt forseglingen på.
Det er kun muligt at udelukke fortrydelsesretten for tjenesteydelser:
1. For indkvartering, transport, forplejning eller fritidsaktiviteter, der skal gennemføres på en bestemt dato eller i et bestemt tidsrum;
2. hvis levering med forbrugerens udtrykkelige samtykke blev påbegyndt før udløbet af fortrydelsesfristen;
3. væddemål og lotterier.


Artikel 9 - Præmien
I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser ikke blive forhøjet, med undtagelse af prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
I modsætning til det foregående afsnit kan den erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er knyttet til udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har nogen kontrol over, til variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at alle nævnte priser er vejledende priser, vil blive nævnt sammen med tilbuddet.
Prisforhøjelser inden for tre måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovbestemmelser eller forskrifter.
Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis den erhvervsdrivende har givet tilladelse til det, og:
de er et resultat af lovbestemmelser eller forskrifter, eller
forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
De priser, der er angivet i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.
Alle priser kan indeholde trykfejl og typografiske fejl. Vi påtager os intet ansvar for konsekvenserne af trykfejl og typografiske fejl. I tilfælde af trykfejl er kontrahenten ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti
Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med kontrakten, specifikationerne i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de lovmæssige og/eller reguleringsmæssige bestemmelser, der er gældende på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
En garanti, der ydes af den erhvervsdrivende, producenten eller importøren, berører ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan have mod den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen.
Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal meddeles skriftligt til den erhvervsdrivende inden for 14 dage efter leveringen. Produkterne skal returneres i deres originale emballage og i ny stand.
Entreprenørens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Virksomheden er aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for rådgivning om brugen eller anvendelsen af produkterne.
Garantien gælder ikke, hvis:
Forbrugeren har selv repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af en tredjepart;
De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde håndteret uforsigtigt eller i strid med kontrahentens anvisninger og/eller behandling på emballagen;
Manglen skyldes helt eller delvist bestemmelser, der er udstedt eller vil blive udstedt af regeringen med hensyn til arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.
Specifikke ekstra omkostninger til toldklarering og/eller importafgifter er ikke inkluderet i prisen og skal betales af kunden.


Artikel 11 - Levering og udførelse
Virksomheden er yderst omhyggelig med at modtage og opfylde produktbestillinger.
Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.
Med forbehold af bestemmelserne i artikel 4 i disse almindelige forretningsbetingelser udfører virksomheden accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun kan udføres delvist, skal forbrugeren underrettes herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet, og forbrugeren har i så fald ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og kræve en eventuel erstatning.
I tilfælde af opsigelse i henhold til det foregående stykke skal den erhvervsdrivende tilbagebetale det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt og senest 14 dage efter opsigelsen.
Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umulig, skal den erhvervsdrivende forsøge at levere en erstatningsvare. Det skal meddeles på en klar og forståelig måde, at der leveres en erstatningsvare, senest på leveringstidspunktet. Fortrydelsesretten kan ikke udelukkes ved hjælp af erstatningsartikler. Udgifterne til eventuel returfragt afholdes af kontrahenten.
Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne forbliver hos kontrahenten indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en forud udpeget og anmeldt repræsentant for kontrahenten, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
Yderligere omkostninger til toldklarering og/eller importafgifter er ikke inkluderet i prisen og betales af forbrugeren.


Artikel 12 - Fortsat drift: varighed, ophør og fornyelse

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned.
Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, når som helst ved udløbet af den fastsatte periode, med forbehold af de gældende regler for opsigelse og en opsigelsesfrist på højst en måned.
Forbrugeren kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående stykker.
opsige dem til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
i det mindste afslutte dem på samme måde, som han selv afsluttede dem;
altid opsige dem med samme opsigelsesvarsel, som den erhvervsdrivende har fastsat for sig selv.
Udvidelse
En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
Uanset stk. 1 kan en tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade, ugeaviser eller tidsskrifter automatisk forlænges for en fast periode på højst tre måneder, forudsat at forbrugeren har ret til at opsige den forlængede aftale ved udløbet af forlængelsesperioden med et varsel på højst en måned.
En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser kan kun forlænges automatisk på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid har ret til at opsige aftalen med et varsel på højst en måned og højst tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig levering af dagblade eller ugeblade eller tidsskrifter, men mindre end en gang om måneden.
En tidsbegrænset kontrakt om regelmæssig levering af dag- eller ugeblade og tidsskrifter som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) gælder ikke i stilhed og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.
Varighed
Hvis en aftale løber i mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på op til en måned, medmindre rimeligheden og rimeligheden kræver, at aftalen ikke kan opsiges før udløbet af den aftalte aftaleperiode.


Artikel 13 - Betaling
Medmindre der er aftalt en anden dato, bør de beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest syv arbejdsdage efter begyndelsen af den i artikel 6, stk. 1, omhandlede fortrydelsesperiode. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne periode at løbe, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelse af aftalen.
Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette enhver ukorrekthed i de afgivne oplysninger eller enhver specificeret betaling til operatøren.
Hvis forbrugeren ikke betaler, har den erhvervsdrivende ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve forbrugeren alle rimelige omkostninger, som forbrugeren er blevet gjort opmærksom på på forhånd.

Artikel 14 - Klager
Klager over opfyldelsen af aftalen skal være fuldstændigt og klart beskrevet og indsendes til den erhvervsdrivende senest 7 dage efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.
Klager, der indgives til den erhvervsdrivende, vil blive besvaret inden for 14 dage regnet fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forventelig længere periode, skal den erhvervsdrivende svare inden for 14 dage og oplyse, at han har modtaget klagen, og hvornår forbrugeren kan forvente at få et mere detaljeret svar.
Hvis klagen ikke kan løses gennem gensidig høring, opstår der en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.
En klage suspenderer ikke kontrahentens forpligtelser, medmindre kontrahenten skriftligt meddeler andet.
Hvis kontrahenten mener, at reklamationen er berettiget, skal kontrahenten efter eget valg enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

Artikel 15 - Tvister
Kun nederlandsk lovgivning finder anvendelse på aftaler mellem kontrahenten og forbrugeren, som disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse på. Selv hvis forbrugeren bor i udlandet.